About

About

  • WHO // Thomas Völkner
  • DEGREE // Diplom-Kaufmann
  • WHERE // Leipzig, DE